تبلیغات
 تمام دنیا را گشته ام کنار تو اما ، دنیای دیگریست - ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ

هـر صبح در بـازار دنیـا بہ "خـوشبـختی" چـوب حـراج مے زننـد! اینکہ مـا قـدم بـرنمیـداریم و قیمـت پیشنـهاد نمیکنیـم؛ داستـان دیگـریست ... "خوشبختی" پیـدا کـردنے نیست، بدسـت آوردنیست ... اگر روزت را بـا اولـویت هاے بالاے زندگیت آغـاز نکنی اولـویت هاے پاییـن دنیـاے تـو را پر خواهند کرد.

تاریخ : یکشنبه 2 اسفند 1394 | 12:07 ب.ظ | نویسنده : masoume javandel | نظرات

  • paper | فروش لینک | فروش بک لینک